logo Harmonie de Verenigde Vrienden Moorslede
KONINKLIJKE HARMONIE DE VERENIGDE VRIENDEN
logo Harmonie de Verenigde Vrienden Moorslede
KONINKLIJKE HARMONIE DE VERENIGDE VRIENDEN

Statuten

De statuten werden gepubliceerd in de Bijlagen van het Staatsblad van 24 mei 2019

Koninklijke "Harmonie De Verenigde Vrienden" Moorslede

8890 Moorslede

Nummer van de vereniging: 1378389

Ondernemingsnummer 440642294

Op de algemene vergadering van 16 maart 2019, werd een gewijzigde raad van bestuur aangesteld, waardoor de vroegere tekst van de statuten in artikel 35 & 36 opgeheven wordt door onderstaande tekst.

TITEL I. -- Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden Moorslede". Alle stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk gevolgd door de afkorting v.z.w.

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Moorslede in het Muziekcentrum 'De Koenterdo', Iepersestraat 52F. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Ieper.

De zetel van de vereniging mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar een andere plaats in dezelfde gemeente. Dit besluit moet binnen de maand bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad.

Het correspondentieadres is gevestigd bij de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 3. De vereniging stelt zich tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het gewetensvol en in vriendschap beoefenen van muziek en aanverwante kunstuitingen door het samenbrengen van muzikanten en dit in een streven naar het bereiken van een steeds grotere individuele en collectieve bekwaamheid.

De vereniging wil bijdragen tot de socio-culturele verheffing van de samenleving waarin het korps leeft en werkt en dit met behoud van en respect voor de bestaande ideologische en filosofische strekkingen onder de leden van de harmonie.

Naast de culturele beleving van de muziekkunst zal de vereniging bijzondere aandacht besteden aan de opleiding van musici.

Artikel 4. De vereniging kan plaatselijke of andere afdelingen oprichten en opheffen en daarover alle gezag uitoefenen. De handelingen van deze afdelingen verbinden de vereniging.

Artikel 5. Alle wettelijke middelen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van dit doel bijdragen kunnen hiervoor aangewend worden terwijl de eventueel beschikbare financiële mogelijkheden aan het gestelde doel zullen besteed worden. De vereniging kan ter uitvoering hiervan onder meer diensten bewijzen of prestaties verrichten onder welke vorm ook, giften aanvaarden, eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

De vereniging drijft geen nijverheids- of handelszaken en beoogt niet enig stoffelijk voordeel te verschaffen aan haar leden.

Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden of er het gebruik van te hebben.

Artikel 6. De vereniging werd als v.z.w. opgericht op 30 juni 1989 voor onbepaalde duur.

TITEL II. -- Lidmaatschap

Artikel 7. De vereniging is samengesteld uit werkelijke leden en toegetreden leden.

Het ledenaantal is onbeperkt maar moet tenminste vier bedragen.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering komt alleen de werkelijke leden toe. De werkelijke leden zijn die leden, die regelmatig het doel van de vereniging ten dienste staan: de bestuursleden, de dirigent, de spelende leden (muzikanten) evenals de technische en logistieke medewerkers.

Toegetreden leden zijn aspirant-leden, gastmuzikanten en de ereleden.

Artikel 8. Kan als werkelijk of toegetreden lid tot de vereniging toetreden, iedere persoon die door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen als zodanig wordt aanvaard.

Artikel 9. De aanvraag tot toetreding dient, door om het even welk middel, gericht te worden tot de raad van bestuur.

Bij weigering van toetreding zal de raad van bestuur zijn motivering schriftelijk kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk binnen de maand na kennisgeving van de weigering. Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur en zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 10. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor werkelijke leden wordt bepaald door de algemene vergadering. Deze bijdrage is vastgesteld op maximum 250 euro.

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor de toegetreden leden wordt bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 11. Ieder lid is ertoe gehouden de statuten van de vereniging alsook de besluiten van de algemene vergadering en van de raad van bestuur na te leven en bovendien regelmatig de activiteiten van de vereniging bij te wonen. Verder zal het lid alle mogelijke inspanningen leveren om het doel van de muziekmaatschappij te bewerkstelligen of te bevorderen.

Artikel 12. De werkelijke en de toegetreden leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging door hun ontslag te melden aan de raad van bestuur.

Het werkelijk of toegetreden lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald, binnen de maand na de herinnering die hem bij ter post aangetekende brief werd toegezonden, wordt geacht ontslag te nemen.

De uitsluiting van een werkelijk lid kan slechts door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur, worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden.

De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid, zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten of van de normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering. Deze schorsing zal per aangetekend schrijven worden kenbaar gemaakt aan het betrokken lid. Zij kan maximaal acht weken duren binnen dewelke de algemene vergadering moet bijeenkomen teneinde over de uitsluiting te beslissen.

Artikel 13. Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kan geen teruggave vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrijving eisen.

TITEL III. -- De raad van bestuur

Artikel 14. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, van ten minste vijf en maximum twaalf leden, die ageert als een college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door dezen afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Kandidaturen voor een mandaat als bestuurder dienen schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris van de raad van bestuur uiterlijk dertig dagen voor de algemene vergadering.

Om als bestuurder te kunnen verkozen worden dient men werkelijk of toegetreden lid te zijn en de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben. De dirigent kan niet als bestuurder verkozen worden.

Artikel 15. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum van drie leden, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Artikel 16. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris, een ondervoorzitter, een penningmeester, een materiaalbeheerder en een huismeester. De secretaris roept de raad bijeen. De voorzitter zit de vergaderingen voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of in tweede orde, de secretaris.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van degene die hem vervangt, doorslaggevend. Wanneer ten aanzien van één van de bestuursleden een belangenconflict zou rijzen, zal deze zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en de stemming. Hij zal dit vooraf melden aan de overige leden van de vergadering.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt die bijgehouden worden door de secretaris in een speciaal hiertoe bestemd register en ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. De uittreksels uit de notulen en alle andere akten worden geldig ondertekend door de secretaris en de voorzitter of de ondervoorzitter.

Artikel 17. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging. Hij kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel der vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering of die strijdig zijn met de wet.

Artikel 18. Tegenover derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van deze derden geen blijk geven van enig besluit of van enige machtiging.

Artikel 19. Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.

Artikel 20. De raad stelt het huishoudelijk reglement op en wijzigt dit volgens de noodwendigheden.

TITEL IV. -- De algemene vergadering

Artikel 21. De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkelijke leden. Wanneer zij dit wensen kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, maar zij zijn niet stemgerechtigd. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of in geval van zijn afwezigheid door de ondervoorzitter of in tweede orde, de secretaris.

Artikel 22. De algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging en is uitsluitend bevoegd voor:

  1. de wijziging van de statuten;
  2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
  3. de kwijting aan de bestuurders;
  4. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
  5. de ontbinding van de vereniging;
  6. de uitsluiting van een lid;
  7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Artikel 23. De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden bijeengeroepen in de loop van het eerste trimester. Minstens twee maanden voorafgaand wordt de datum meegedeeld aan de leden van de algemene vergadering.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de raad van bestuur of op verzoek van minstens één vijfde van de werkelijke leden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats bepaald door de raad van bestuur en vermeld in de oproeping.

Artikel 24. Alle leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering schriftelijk uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

De uitnodiging bevat de datum, plaats, uur en de agenda die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Leden die bepaalde punten op de agenda wensen te plaatsen dienen dit uiterlijk dertig dagen voor de vergadering schriftelijk kenbaar te maken bij de secretaris van de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist of deze punten behandeld worden. Evenwel, elk voorstel, ondertekend door tenminste één twintigste van de werkelijke leden, wordt altijd op de agenda gebracht.

De algemene vergadering kan slechts de op de agenda vermelde punten behandelen tenzij alle werkelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 25. Elk werkelijk lid kan zich, via schriftelijke volmacht, door een ander werkelijk lid laten vertegenwoordigen. Elk werkelijk lid mag slechts drager zijn van één volmacht. Alle werkelijke leden hebben een gelijk stemrecht. Alle volmachten dienen bij het begin van de vergadering aan de secretaris overhandigd te worden en zij worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering.

Artikel 26. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde werkelijke leden waarbij onthoudingen niet worden meegeteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In geval van uitsluiting van een lid of van wijziging van de statuten dient minstens twee derden van de werkelijke leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en is een bijzondere meerderheid vereist van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging werd opgericht of in geval van ontbinding van de vereniging is een bijzondere meerderheid vereist van vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden waarbij onthoudingen geteld worden als tegenstem.

De stemming is geheim wanneer zij over personen gaat of wanneer minstens één derde van de aanwezige werkelijke leden de geheime stemming vragen.

Artikel 27. De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard in de zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen. Uittreksels ervan worden ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter en de secretaris.

TITEL V. -- Inzagerecht

Artikel 28. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de algemene vergadering te vragen.

Artikel 29. Degenen die inzage wensen dienen hiertoe een schriftelijk verzoek te richten tot de secretaris van de raad van bestuur. De raadpleging kan enkel ter zetel en op de datum en uur overeengekomen met de raad van bestuur.

TITEL VI. -- Begrotingen en rekeningen

Artikel 30. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, en worden de inventaris en de balans opgemaakt en ook de begroting voor het volgende jaar. Deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. Na goedkeuring verleent de algemene vergadering kwijting aan de raad van bestuur.

Artikel 31. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

TITEL VII. -- Ontbinding en vereffening

Artikel 32. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of van ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals in deze statuten vermeld.

In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking van de goederen vastgesteld.

Artikel 33. In geval van ontbinding zullen de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen worden aan een vereniging, instituut of stichting die een soortgelijk doel nastreeft. Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de algemene vergadering een keuze maken, of naar haar goedvinden de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen.

Artikel 34. Voor alles wat in de huidige statuten niet uitdrukkelijk is voorzien, is de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.

TITEL VIII. -- Benoemingen

Artikel 35. De algemene vergadering, bijeengekomen op 27 februari 2016, heeft als bestuurders aangesteld:

Degruytere, Christophe, Brouckhof Noord 27, 8980 Zonnebeke-Passendale;

Delzeyne, Evelien, Pater Lievensstraat 59, 8890 Moorslede;

Mattan, Petrouchka, Permekelaan 26, 8890 Moorslede;

Verhelst, Patrick, Stationstraat 154, 8890 Moorslede;

Vinckier, Patrick, Iepersestraat 77, 8890 Moorslede.

Artikel 36. De aangeduide bestuurders hebben in de raad van bestuur van 19 maart 2019 volgende mandaten toegewezen:

Voorzitter en Penningmeester: Vinckier Patrick;

Secretaris: Degruytere Christophe;

Materiaalbeheerder: Delzeyne Evelien;

Huismeester en Ondervoorzitter: Verhelst Patrick.

omhoog △