logo Harmonie de Verenigde Vrienden Moorslede
KONINKLIJKE HARMONIE DE VERENIGDE VRIENDEN
logo Harmonie de Verenigde Vrienden Moorslede
KONINKLIJKE HARMONIE DE VERENIGDE VRIENDEN

Statuten

De statuten werden gepubliceerd in de Bijlagen van het Staatsblad van 30 januari 2023

Koninklijke Harmonie "De Verenigde Vrienden" Moorslede vzw

Muziekcentrum 'De Koenterdo', Iepersestraat 52F, 8890 Moorslede

Nummer van de vereniging: 1378389

Ondernemingsnummer 440 642 294

De algemene vergadering van 20 april 2022 besliste om de statuten van de vereniging aan te passen als volgt:

TITEL I. -- Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden Moorslede", onmiddellijk gevolgd door de afkorting v.z.w. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken (al dan niet in elektronische vorm), uitgaande van de v.z.w., samen met de volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord 'rechtspersonenregister' (of de afkorting 'RPR') met vermelding van de rechtbank van de zetel van de v.z.w., en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de v.z.w.

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Muziekcentrum 'De Koenterdo', Iepersestraat 52F, 8890 Moorslede, gelegen in het Vlaams Gewest. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Ieper.

De zetel van de vereniging mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar een andere plaats in dezelfde gemeente. Dit besluit moet binnen de maand bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad.

Artikel 3. De vereniging stelt zich tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het gewetensvol en in vriendschap beoefenen van muziek en aanverwante kunstuitingen door het samenbrengen van muzikanten en dit in een streven naar het bereiken van een steeds grotere individuele en collectieve bekwaamheid.

De vereniging wil bijdragen tot de socio-culturele verheffing van de samenleving waarin het korps leeft en werkt en dit met behoud van en respect voor de bestaande ideologische en filosofische strekkingen onder de leden van de harmonie.

Naast de culturele beleving van de muziekkunst zal de vereniging bijzondere aandacht besteden aan de opleiding van musici.

Artikel 4. De vereniging kan plaatselijke of andere afdelingen oprichten en opheffen en daarover alle gezag uitoefenen. De handelingen van deze afdelingen verbinden de vereniging.

Artikel 5. Alle wettelijke middelen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van dit doel bijdragen kunnen hiervoor aangewend worden terwijl de eventueel beschikbare financiële mogelijkheden aan het gestelde doel zullen besteed worden. De vereniging kan ter uitvoering hiervan onder meer diensten bewijzen of prestaties verrichten onder welke vorm ook, giften aanvaarden, eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

De v.z.w. kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensdeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden of er het gebruik van te hebben.

Artikel 6. De vereniging werd als v.z.w. opgericht op 30 juni 1989 voor onbepaalde duur.

TITEL II. -- Lidmaatschap

Artikel 7. In de v.z.w. zijn er gewone leden (hierna 'leden' genoemd) en toegetreden leden.

Het ledenaantal is onbeperkt maar moet tenminste vier bedragen.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering komt alleen de leden toe. De leden zijn die leden, die regelmatig het doel van de vereniging ten dienste staan: de bestuursleden, de dirigent, de spelende leden (muzikanten) evenals de technische en logistieke medewerkers.

Toegetreden leden zijn aspirant-leden, gastmuzikanten en de ereleden.

Artikel 8. Kan als lid of toegetreden lid tot de vereniging toetreden, iedere persoon die door het bestuur bij meerderheid van stemmen als zodanig wordt aanvaard.

Artikel 9. De aanvraag tot toetreding dient, door om het even welk middel, gericht te worden tot het bestuur.

Bij weigering van toetreding zal het bestuur zijn motivering schriftelijk kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk binnen de maand na kennisgeving van de weigering. Dit beroep moet worden ingediend bij het bestuur en zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 10. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor leden wordt bepaald door de algemene vergadering. Deze bijdrage is vastgesteld op maximum 250 euro.

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor de toegetreden leden wordt bepaald door het bestuur.

Artikel 11. Ieder lid is ertoe gehouden de statuten van de vereniging alsook de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur na te leven en bovendien regelmatig de activiteiten van de vereniging bij te wonen. Verder zal het lid alle mogelijke inspanningen leveren om het doel van de muziekmaatschappij te bewerkstelligen of te bevorderen.

Artikel 12. De leden en de toegetreden leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging door hun ontslag te melden aan het bestuur.

Het lid of toegetreden lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald, binnen de maand na de herinnering die hem bij ter post aangetekende brief werd toegezonden, wordt geacht ontslag te nemen.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, worden uitgesproken met een 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden bij een aanwezigheidsvereiste van 2/3 van de leden.

Het bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid, zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

Het bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten of van de normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering. Deze schorsing zal per aangetekend schrijven worden kenbaar gemaakt aan het betrokken lid. Zij kan maximaal acht weken duren binnen dewelke de algemene vergadering moet bijeenkomen teneinde over de uitsluiting te beslissen.

Artikel 13. Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kan geen teruggave vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrijving eisen.

TITEL III. -- Het bestuur

Artikel 14. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan (hierna 'bestuur' genoemd) van ten minste vijf en maximum twaalf leden, dat ageert als een college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door dezen afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Kandidaturen voor een mandaat als bestuurder dienen schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris van de raad van bestuur uiterlijk dertig dagen voor de algemene vergadering.

Om als bestuurder te kunnen verkozen worden dient men lid of toegetreden lid te zijn en de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben. De dirigent kan niet als bestuurder verkozen worden.

Artikel 15. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum van drie leden, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Artikel 16. Het bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris, een ondervoorzitter, een penningmeester, een materiaalbeheerder en een huismeester. De secretaris roept het bestuur bijeen. De voorzitter zit de vergaderingen voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of in tweede orde, de secretaris.

Het bestuur kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van degene die hem vervangt, doorslaggevend. Wanneer ten aanzien van één van de bestuursleden een belangenconflict zou rijzen, zal deze zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en de stemming. Hij zal dit vooraf melden aan de overige leden van de vergadering.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt die bijgehouden worden door de secretaris in een speciaal hiertoe bestemd register en ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. De uittreksels uit de notulen en alle andere akten worden geldig ondertekend door de secretaris en de voorzitter of de ondervoorzitter.

Artikel 17. Het bestuur leidt de zaken van de vereniging. Het kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die het nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel der vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering of die strijdig zijn met de wet.

Wanneer ten aanzien van één van de bestuursleden een belangenconflict zou rijzen, zal deze zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en de stemming. Hij zal dit vooraf melden aan de overige leden van de vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de bestuursvergadering die de beslissing moet nemen.

Artikel 18. Tegenover derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens het bestuur optreden, moeten ten aanzien van deze derden geen blijk geven van enig besluit of van enige machtiging.

Artikel 19. Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.

Artikel 20. Het bestuur stelt het intern reglement op en wijzigt dit volgens de noodwendigheden.

TITEL IV. -- De algemene vergadering

Artikel 21. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Het stemrecht is voorbehouden voor de leden vanaf 14 jaar. Wanneer zij dit wensen kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, maar zij zijn niet stemgerechtigd. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of in geval van zijn afwezigheid door de ondervoorzitter of in tweede orde, de secretaris.

Artikel 22. De algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging en is uitsluitend bevoegd voor:

  1. de wijziging van de statuten;
  2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun eventuele bezoldiging;
  3. de kwijting aan de bestuurders alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders;
  4. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
  5. de ontbinding van de vereniging;
  6. de uitsluiting van een lid;
  7. de omzetting van de v.z.w. in een i.v.z.w., een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming (cvso);
  8. om een 'inbreng om niet' van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
  9. alle gevallen waarin deze statuten bepalen.

Artikel 23. De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden bijeengeroepen in de loop van het eerste trimester. Minstens twee maanden voorafgaand wordt de datum meegedeeld aan de leden van de algemene vergadering.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van het bestuur of op verzoek van minstens één vijfde van de leden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats bepaald door het bestuur en vermeld in de oproeping.

Artikel 24. Iedere algemene vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen via e-mail of brief, ten minste 15 dagen voor de vergadering.

De uitnodiging bevat de datum, plaats, uur en de agenda die wordt vastgelegd door het bestuur. Leden die bepaalde punten op de agenda wensen te plaatsen dienen dit uiterlijk dertig dagen voor de vergadering schriftelijk kenbaar te maken bij de secretaris van het bestuur. Het bestuur beslist of deze punten behandeld worden. Evenwel, elk voorstel, ondertekend door tenminste één twintigste van de leden, wordt altijd op de agenda gebracht.

De algemene vergadering kan slechts de op de agenda vermelde punten behandelen tenzij alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en iedereen instemt.

Artikel 25. Elk lid kan zich, via schriftelijke volmacht, door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid mag slechts drager zijn van één volmacht. Alle leden hebben een gelijk stemrecht. Alle volmachten dienen bij het begin van de vergadering aan de secretaris overhandigd te worden en zij worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering.

Artikel 26. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde leden waarbij onthoudingen niet worden meegeteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In geval van uitsluiting van een lid of van wijziging van de statuten dient minstens twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en is een bijzondere meerderheid vereist van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bij een statutenwijziging worden de onthoudingen en nietige stemmen noch in de teller, noch in de noemer meegeteld.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging werd opgericht of in geval van ontbinding van de vereniging is een bijzondere meerderheid vereist van vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden waarbij onthoudingen geteld worden als tegenstem.

De stemming is geheim wanneer zij over personen gaat of wanneer minstens één derde van de aanwezige leden de geheime stemming vragen.

Aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering:
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of deze staten het anders bepalen.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimumvereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 27. De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard in de zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen. Uittreksels ervan worden ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter en de secretaris.

TITEL V. -- Inzagerecht

Artikel 28. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering en van het bestuur evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de algemene vergadering te vragen.

Artikel 29. Degenen die inzage wensen dienen hiertoe een schriftelijk verzoek te richten tot de secretaris van het bestuur. De raadpleging kan enkel ter zetel en op de datum en uur overeengekomen met het bestuur.

TITEL VI. -- Begrotingen en rekeningen

Artikel 30. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Bij het einde van elk boekjaar worden door het bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, en worden de inventaris en de balans opgemaakt en ook de begroting voor het volgende jaar. Deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. Na goedkeuring verleent de algemene vergadering kwijting aan het bestuur.

Artikel 31. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

TITEL VII. -- Ontbinding en vereffening

Artikel 32. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of van ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals in deze statuten vermeld.

In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking van de goederen vastgesteld.

Artikel 33. In geval van ontbinding zullen de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen worden aan een vereniging, instituut of stichting die een soortgelijk doel nastreeft. Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de algemene vergadering een keuze maken, of naar haar goedvinden de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen.

Artikel 34. Slotbepaling:
Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.

TITEL VIII. -- Benoemingen

Artikel 35. De algemene vergadering, bijeengekomen op 30 april 2022, heeft als bestuurders aangesteld:

- Degruytere, Christophe, Brouckhof Noord 27, 8980 Zonnebeke-Passendale;

- Delzeyne, Evelien, Pater Lievensstraat 59, 8890 Moorslede;

- Mattan, Petrouchka, Permekelaan 26, 8890 Moorslede;

- Verhelst, Patrick, Stationstraat 154, 8890 Moorslede;

- Vinckier, Patrick, Iepersestraat 77, 8890 Moorslede.

Als nieuwe bestuurder werd benoemd:
- Samoy Filip, Permekelaan 26, 8890 Moorslede.

Artikel 36. De aangeduide bestuurders hebben in het bestuur van 2 mei 2022 volgende mandaten toegewezen:

- Voorzitter: Vinckier Patrick;

- Ondervoorzitter: Samoy Filip;

- Secretaris en Penningmeester: Degruytere Christophe;

- Materiaalbeheerder: Delzeyne Evelien;

- Huismeester: Verhelst Patrick.

omhoog △