logo Harmonie de Verenigde Vrienden Moorslede
KONINKLIJKE HARMONIE DE VERENIGDE VRIENDEN
logo Harmonie de Verenigde Vrienden Moorslede
KONINKLIJKE HARMONIE DE VERENIGDE VRIENDEN

Voorwaarden voor het gebruik van deze site

Om van de site gebruik te maken dienen de hierna vermelde algemene voorwaarden te worden nageleefd. Het gebruik van de site houdt in dat u er kennis hebt van genomen en dat u er integraal mee akkoord gaat.

Doelstelling van de site

De site is een leidraad bij het zoeken naar informatie over de harmonie "de Verenigde Vrienden" van Moorslede inclusief eventuele onderafdelingen.

De site wordt beheerd door de harmonie. Iedere vraag of suggestie daaromtrent kan gericht worden aan de van de harmonie.

De informatie op de site is van algemene aard behalve voor het gedeelte statuten.

Betrouwbaarheid van de informatie en de dienstverlening

De harmonie besteedt de grootste zorg aan de site. De gebruiker weet dat de aangeboden informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.
De harmonie wijst elke verantwoordelijkheid af in verband met het gebruik dat van de informatie op haar site zou kunnen worden gemaakt.

De site bevat in sommige rubrieken hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van de inhoud van deze sites. Bovendien kan de harmonie niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de adressen van sites of de domeinnamen die in haar site voorkomen. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, wetgeving in verband met de prijzen, enz.

De harmonie wijst iedere verantwoordelijkheid af wegens dienstonderbrekingen of technische problemen van de server.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud, teksten, lay-out, illustraties en andere bestanddelen van de site zijn eigendom van de harmonie. De vorm van de website (plan, keuze en indeling van de rubrieken, ...) is door het auteursrecht beschermd.

Bepaalde namen, kentekens en logo's die op de website voorkomen, zijn gedeponeerde merken toebehorend aan derden bij wie de harmonie de nodige toelatingen heeft verkregen.

Alle informatie in de vorm van tekst of cijfermateriaal mag gratis worden aangewend voor privé- of strikt niet-commercieel gebruik, doch met vermelding van de bron.

Iedere reproductie van deze informatie voor commerciële of publicitaire doeleinden daarentegen, is ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming van de harmonie, en voor wat betreft het fotomateriaal, van betrokkenen die voorkomen op de foto.

In geen enkel geval kan de harmonie "De Verenigde Vrienden" aansprakelijk gesteld worden voor elke klacht of gerechtelijke actie ingeleid tegen de gebruikers van deze site, door een derde die zou beweren dat het gebruik van één of ander onderdeel van de inhoud van de website, afbreuk doet aan een van zijn rechten van intellectuele eigendom.

Iedere aanvraag daaromtrent dient aan de harmonie gericht te worden ( ).

Aanmaak van hyperlinks naar de site

De harmonie staat toe dat zonder voorafgaande aanvraag surface links worden aangemaakt die naar de home page van de site verwijzen.

Voor het gebruik van enigerlei technieken daarentegen, die erop gericht zijn heel of een gedeelte van de site in een internetsite op te nemen, terwijl de juiste oorsprong van de informatie, ook al was het maar gedeeltelijk, wordt verhuld, of die tot verwarring kunnen leiden omtrent de oorsprong van de informatie, zoals framing of in-lining, is de toestemming van de harmonie vereist.

Iedere aanvraag daaromtrent dient eveneens aan de harmonie gericht te worden (mailadres: zie hierboven).

Bescherming van de persoonsgegevens - privacyverklaring

Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden Moorslede vzw

De Koninklijke Harmonie "De Verenigde Vrienden" vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De harmonie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR - General Data Protection Regulation). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Koninklijke Harmonie "De Verenigde Vrienden" vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de harmonie verwerkt voor deze doelen en met deze rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens van:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De Harmonie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na het laatste gebruik worden de persoonsgegevens nog maximaal 5 jaar bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kunt opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien u niet op een specifieke foto op de website of Facebook wenst te staan, wil dan de harmonie hierover inlichten.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA, voorheen Privacycommissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is raadpleegbaar op de website (www.harmoniemoorslede.be). De harmonie kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze eventuele wijziging brengen we de leden op de hoogte. Deze versie dateert van 16 maart 2019.

omhoog △